HOME >> PROJEKTY UE

Projekty UE

Peste 25 de ani de activitate
200 de angajați
3000 de centre de vânzare în toată Europa

INTERNACJONALIZACJA

Opublikowany 28.05.2020r.

Postępowanie nr 5.2020 na zakup usługi doradczej w zakresie przygotowania planu szczegółowej kampanii promocyjnej, projektowania materiałów reklamowych i promocyjnych oraz wytworzenia materiałów reklamowych i promocyjnych w związku z realizacją projektu POPW.01.02.00-20-0010/19 „Internacjonalizacja przedsiębiorstwa Hanbud Henryk Pruszyński na rynek rumuński” realizowanego w ramach Działania 1.2. Internacjonalizacja MŚP Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020  

Przedsiębiorstwo Hanbud zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na zakup usługi doradczej w zakresie przygotowania planu szczegółowej kampanii promocyjnej, projektowania materiałów reklamowych i promocyjnych oraz wytworzenia materiałów reklamowych i promocyjnych w związku z realizacją projektu POPW.01.02.00-20-0010/19 „Internacjonalizacja przedsiębiorstwa Hanbud Henryk Pruszyński na rynek rumuński” realizowanego w ramach Działania 1.2. Internacjonalizacja MŚP Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020.

W związku z powyższym proszę o zapoznanie się z zapytaniem ofertowym zamieszczonym poniżej jako załącznik oraz złożenie oferty (na formularzach zamieszczonych poniżej w załączniku) w terminie do dnia 5 czerwca 2020r. do godziny 12:00.

Zapytanie ofertowe w ramach postępowania nr 5.2020

 

Załącznik nr 1 Formularz ofertowo-cenowy

Załącznik nr 2 Wykaz doświadczenia Oferenta

 

Załącznik nr 3 Wykaz ekspertów

 

INTERNACJONALIZACJA

Opublikowany 19.04.2020r.

Postępowanie nr 4.POPW.2020 na zakup gadżetów promocyjnych w związku z realizacją projektu „Internacjonalizacja przedsiębiorstwa Hanbud Henryk Pruszyński na rynek rumuński” nr POPW.01.02.00-20-0010/19 realizowanego  w ramach Działania 1.2. Internacjonalizacja MŚP w ramach PO Polska Wschodnia 2014-2020.

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 4.POPW.2020 z dnia 09.04.2020r. przekazane potencjalnym dostawcom oraz udostępnione publicznie na stronie www. Zamawiającego oraz na stronie www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl w terminie do 24.04.2020r. do godziny 16.00 wpłynęły 3 oferty.

W przedmiotowym postępowaniu jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy Arubis Karol Brzostowski, ul.Gen. J. Bema 102, 15-370 Białystok. Szczegółowe informacje dotyczące wyników postępowania zostały zamieszczone w bazie konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl.

INTERNACJONALIZACJA

Opublikowany 16.04.2020r.

ZMIANA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

W związku z otrzymanym zgłoszeniem od potencjalnych Oferentów w zakresie nieścisłości treści Zapytania ofertowego w ramach postępowania nr 4.POPW.2020 na zakup gadżetów promocyjnych w związku z realizacją projektu POPW.01.02.00-20-0010/19  „Internacjonalizacja przedsiębiorstwa Hanbud Henryk Pruszyński na rynek rumuński” realizowanego  w ramach Działania 1.2. Internacjonalizacja MŚP Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020,

Zamawiający informuje, iż zmienia treść ww. Zapytania w sposób wskazany poniżej:

  1. Zmianie ulega nr rachunku bankowego do wpłaty wadium i w związku z powyższym pkt. V. Wadium otrzymuje brzmienie:

„Zamawiający wprowadza wadium w stałej wysokości 1 000,00 PLN (tysiąc złotych) płatne przelewem.

  • Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert wskazanego w pkt. VIII niniejszego zapytania. Wniesienie wadium będzie skuteczne, jeżeli przed upływem wyznaczonego terminu składania ofert znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego. Za datę wpływu środków na rachunek, uważa się datę zaksięgowania środków na koncie Zamawiającego.
  • W celu udokumentowania wpłaty wadium, Oferent zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą jako załącznik potwierdzenie przelewu.
  • Wpłatę wadium należy dokonać na numer rachunku bankowego: 47 1130 1059 0017 3416 9920 0001 (rachunek Zamawiającego prowadzony w BGK SA), tytułem „Zapytanie ofertowe – postępowanie nr 4.POPW.2020”.

Wadium zostanie zwrócone Oferentom w terminie do jednego tygodnia, licząc od dnia wyboru Wykonawcy, a wybranemu wykonawcy po podpisaniu umowy.”

  1. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż zmienia w pkt. VIII „Miejsce i termin składania ofert” termin składania ofert:

Dotychczasowy termin składania ofert: tj. 17.04.2019r. do godz. 12:00 ulega zmianie na nowy termin składania ofert: 24.04.2020r. do godziny 16.00

Miejsce oraz sposób składania ofert pozostaje bez zmian.

Pozostałe zapisy w Zapytania ofertowego nie ulegają zmianie.

Zamawiający dokonuje zmiany Zapytania ofertowego w ramach postępowania nr 4.POPW.2020  
w zakresie jak wyżej i publikuje dokumenty po zmianach na stronie internetowej: www.hanbud-dachy.pl oraz www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl (numer ogłoszenia 1242109).

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższą zmianę podczas sporządzania i składania ofert w tym także wypełniania załączników i składania wymaganych dokumentów.

INTERNACJONALIZACJA

Opublikowany 09.04.2020r.

Postępowanie nr 4.POPW.2019 na zakup gadżetów promocyjnych w związku z realizacją projektu POPW.01.02.00-20-0010/19 „Internacjonalizacja przedsiębiorstwa Hanbud Henryk Pruszyński na rynek rumuński” realizowanego w ramach Działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020

Firma Hanbud Sp. z o.o. (dawniej: Hanbud Henryk Pruszyński) zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na zakup gadżetów promocyjnych w ramach projektu „Internacjonalizacja przedsiębiorstwa Hanbud Henryk Pruszyński” nr POPW.01.02.00-20-0010/19 realizowanego w ramach Działania 1.2. Internacjonalizacja MŚP PO Polska Wschodnia 2014-2020. W związku z powyższym proszę o zapoznanie się z zapytaniem ofertowym zmieszczonym poniżej jako załącznik oraz złożenie oferty (na formularzu zamieszczonym poniżej jako załącznik wraz z oświadczeniem zamieszczonym poniżej jako załącznik) w terminie do dnia 17 kwietnia 2020r. do godziny 12.00.

Załącznik nr 1 Formularz ofertowo-cenowy

 

Załącznik nr 2 Wykaz doświadczenia Oferenta

Zapytanie ofertowe – postępowanie nr 4.POPW.2020

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA w ramach postępowania nr 4.POPW.2020 na zakup gadżetów promocyjnych

 

INTERNACJONALIZACJA

Opublikowany 02.03.2020r.

Postępowanie nr 3.POPW.2019 na zakup raportów dotyczących rumuńskiego rynku pokryć dachowych oraz bazy danych rumuńskich dystrybutorów materiałów budowlanych w związku z realizacją projektu POPW.01.02.00-20-0010/19 „Internacjonalizacja przedsiębiorstwa Hanbud Henryk Pruszyński na rynek rumuński” realizowanego w ramach Działania 1.2. Internacjonalizacja MŚP Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe 3.POPW.2019 z dnia 04.02.2020r. przekazane potencjalnym dostawcom oraz udostępnione publicznie na stronie www. Zamawiającego w terminie do 11 lutego 2020r. do godziny 16.00 wpłynęły dwie oferty.

W przedmiotowym postępowaniu wybrano ofertę złożoną przez NEOMAR CONSULTING SRL.”

Procedure No. 3.POPW.2019 for the purchase of reports on the Romanian roofing market and the database of Romanian distributors of building materials in connection with the implementation of the project POPW.01.02.00-20-0010 / 19 “Internationalization of the enterprise Hanbud Henryk Pruszyński on the Romanian market” implemented in under Measure 1.2. Internationalization of SMEs of the Eastern Poland Operational Program for 2014-2020

In response to the request for quotation 3.POPW.2019 of 04.02.2020. transferred to potential suppliers and made publicly available on the website. Purchaser by February 11, 2020. until 16.00 two offers were received. In the procedure in question, the offer submitted by NEOMAR CONSULTING SRL was selected. “

INTERNACJONALIZACJA

Opublikowano 04.02.2020r.

Postępowanie nr 3.POPW.2019 na zakup raportów dotyczących rumuńskiego rynku pokryć dachowych oraz bazy danych rumuńskich dystrybutorów materiałów budowlanych w związku z realizacją projektu POPW.01.02.00-20-0010/19 „Internacjonalizacja przedsiębiorstwa Hanbud Henryk Pruszyński na rynek rumuński” realizowanego w ramach Działania 1.2. Internacjonalizacja MŚP Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020  

Firma Hanbud Henryk Pruszyński zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na zakup raportów dotyczących rumuńskiego rynku pokryć dachowych oraz bazy danych rumuńskich dystrybutorów materiałów budowlanych w związku z realizacją projektu POPW.01.02.00-20-0010/19 „Internacjonalizacja przedsiębiorstwa Hanbud Henryk Pruszyński na rynek rumuński” realizowanego w ramach Działania 1.2. Internacjonalizacja MŚP Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020.

W związku z powyższym proszę o zapoznanie się z zapytaniem ofertowym zamieszczonym poniżej jako załącznik oraz złożenie oferty (na formularzu zamieszczonym poniżej w załączniku ) w terminie do dnia 11 lutego 2020r. do godziny 16:00.

Załącznik nr 1 Formularz ofertowo-cenowy

 

Załącznik nr 2 Wykaz doświadczenia Oferenta

Zapytanie ofertowe – postępowanie nr 4.POPW.2020

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA w ramach postępowania nr 4.POPW.2020 na zakup gadżetów promocyjnych

 

INTERNACJONALIZACJA

Opublikowano 07.11.2019r.

Szanowni Państwo,

Firma Hanbud Henryk Pruszyński zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na zakup usług tłumaczenia pisemnego dokumentów z j. polskiego na j. rumuński w ramach projektu „Internacjonalizacja przedsiębiorstwa Hanbud Henryk Pruszyński” nr POPW.01.02.00-20-0010/19 realizowanego w ramach Działania 1.2. Internacjonalizacja MŚP PO Polska Wschodnia 2014-2020. W związku z powyższym proszę o zapoznanie się z zapytaniem ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego e-maila oraz złożenie oferty (na formularzu ujętym w załączniku do e-maila) w terminie do dnia 15 listopada 2019r. do godziny 24.00.

Postępowanie nr 2.POPW.2019 na usługę tłumaczenia pisemnego dokumentów z j. polskiego na j. rumuński w związku z realizacją projektu POPW.01.02.00-20-0010/19 „Internacjonalizacja przedsiębiorstwa Hanbud Henryk Pruszyński na rynek rumuński” realizowanego w ramach Działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020

Załącznik nr 1 Formularz ofertowo-cenowy

 

Załącznik nr 2 Wykaz doświadczenia Oferenta

Zapytanie ofertowe – postępowanie nr 4.POPW.2020

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA w ramach postępowania nr 4.POPW.2020 na zakup gadżetów promocyjnych

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA w ramach postępowania nr 4.POPW.2020 na zakup gadżetów promocyjnych

 

INTERNACJONALIZACJA

Hanbud Henryk Pruszyński realizuje projekt dofinansowany

z Funduszy Europejskich „Internacjonalizacja przedsiębiorstwa Hanbud Henryk Pruszyński na rynek rumuński”

Celem projektu jest rozwój przedsiębiorstwa Hanbud Henryk Pruszyński poprzez dywersyfikację rynków zbytu, wzrost sprzedaży, a w efekcie maksymalizacja zysków firmy. Projekt dotyczy przygotowania do wdrożenia nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją. Cel zostanie osiągnięty poprzez przygotowanie do internacjonalizacji wybranych produktów firmy na rynku rumuńskim.

Dofinansowanie projektu z UE: 405 892,49 PLN

INTERNACJONALIZACJA

Szanowni Państwo,

Hanbud Henryk Pruszyński zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na kompleksową organizację udziału firmy w wybranych targach branżowych na terenie Rumunii. Postępowanie to realizowane jest w ramach działania 1.2. Internacjonalizacja MŚP w ramach PO Polska Wschodnia 2014-2020. W związku z powyższym proszę o zapoznanie się z zapytaniem ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego e-maila oraz złożenie oferty wraz z załącznikami (na formularzach ujętych w załącznikach do e-maila) w terminie do dnia 22 sierpnia 2019 r. do godziny 10.00.

Opublikowano 23.08.2019r.  

Wyniki postępowania nr 1.POPW.2019

na zakup usługi kompleksowej organizacji udziału firmy Hanbud Henryk Pruszyński w wybranych  targach na terenie Rumunii ogłoszone w związku z realizacją projektu POPW.01.02.00-20-0010/19 Internacjonalizacja przedsiębiorstwa Hanbud Henryk Pruszyński na rynek rumuński realizowanego w ramach programu operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020 (konkurs 1.2 Internacjonalizacja MŚP).

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 14.08.2019 r. przekazane potencjalnym dostawcom i udostępnione publicznie na stronie Zamawiającego oraz na stronie www.bazakonkurencyjności.funduszeeuropejskie.gov.pl wpłynęły w terminie dwie oferty. Jako najkorzystniejsza wybrana została oferta firmy Biacomex S.A., ul. Elewatorska 11/1, 15-620 Białystok.

Załącznik nr 1 Formularz ofertowo-cenowy

 

Załącznik nr 2 Wykaz doświadczenia Oferenta

Zapytanie ofertowe – postępowanie nr 4.POPW.2020

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA w ramach postępowania nr 4.POPW.2020 na zakup gadżetów promocyjnych

 

INTERNACJONALIZACJA

Przedsiębiorstwo  HANBUD Henryk Pruszyński realizuje projekt WND-RPPD.01.03.00-20-0067/16  pt. ,,Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwo HANBUD Henryk Pruszyński poprzez wdrożenie produkcji innowacyjnych modeli blach trapezowych linii Revolution”.

Projekt ma na celu podniesienie pozycji konkurencyjności firmy poprzez uruchomienie nowych linii technologicznych pozwalających na wdrożenie do produkcji dwóch  nowych profili blach trapezowych. Efektem projektu będzie podniesienie poziomu innowacyjności technologicznej i produktowej, co pozwoli na uatrakcyjnienie ofert i jej wprowadzenie na rynki zagraniczne.

Wartość projektu: 13 559 409,30 zł brutto

Wkład Funduszy Europejskich: 5 495 455,00 zł

Projekt jest realizowany w okresie 06/2017 – 09/2018.

INTERNACJONALIZACJA

 Opublikowany 21.06.2019r.:

Postępowanie nr 1.Internacjonalizacja POPW2019 na realizację usługi doradczej polegającej na opracowaniu nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności firmy Hanbud Henryk Pruszyński, (dokumentacja aplikacyjna do Działania 1.2. Internacjonalizacja MŚP w ramach PO Polska Wschodnia 2014-2020).

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe 1.Internacjonalizacja POPW2019 z dnia 13.06.2019r. przekazane potencjalnym dostawcom oraz udostępnione publicznie na stronie www. Zamawiającego w terminie do 21 czerwca 2019r. do godziny 10.00 wpłynęły dwie oferty.

W przedmiotowym postępowaniu wybrano ofertę złożoną przez Podlaską Fundację Rozwoju Regionalnego, ul. Starobojarska 15, 15-073 Białystok.

INTERNACJONALIZACJA

Opublikowany 21.06.2019r.:

Postępowanie nr 1.Internacjonalizacja POPW2019 na realizację usługi doradczej polegającej na opracowaniu nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności firmy Hanbud Henryk Pruszyński, (dokumentacja aplikacyjna do Działania 1.2. Internacjonalizacja MŚP w ramach PO Polska Wschodnia 2014-2020).

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe 1.Internacjonalizacja POPW2019 z dnia 13.06.2019r. przekazane potencjalnym dostawcom oraz udostępnione publicznie na stronie www. Zamawiającego w terminie do 21 czerwca 2019r. do godziny 10.00 wpłynęły dwie oferty.

W przedmiotowym postępowaniu wybrano ofertę złożoną przez Podlaską Fundację Rozwoju Regionalnego, ul. Starobojarska 15, 15-073 Białystok.

INTERNACJONALIZACJA

Szanowni Państwo,

Firma Hanbud Henryk Pruszyński zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na zakup usług tłumaczenia pisemnego dokumentów z j. polskiego na j. rumuński w ramach projektu „Internacjonalizacja przedsiębiorstwa Hanbud Henryk Pruszyński” nr POPW.01.02.00-20-0010/19 realizowanego w ramach Działania 1.2. Internacjonalizacja MŚP PO Polska Wschodnia 2014-2020. W związku z powyższym proszę o zapoznanie się z zapytaniem ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego e-maila oraz złożenie oferty (na formularzu ujętym w załączniku do e-maila) w terminie do dnia 15 listopada 2019r. do godziny 24.00.

Postępowanie nr 2.POPW.2019 na usługę tłumaczenia pisemnego dokumentów z j. polskiego na j. rumuński w związku z realizacją projektu POPW.01.02.00-20-0010/19 „Internacjonalizacja przedsiębiorstwa Hanbud Henryk Pruszyński na rynek rumuński” realizowanego w ramach Działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020

Załącznik nr 1 Formularz ofertowo-cenowy

 

Załącznik nr 2 Wykaz doświadczenia Oferenta

Zapytanie ofertowe – postępowanie nr 4.POPW.2020

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA w ramach postępowania nr 4.POPW.2020 na zakup gadżetów promocyjnych

 

INTERNACJONALIZACJA

Hanbud Henryk Pruszyński realizuje projekt dofinansowany

z Funduszy Europejskich „Internacjonalizacja przedsiębiorstwa Hanbud Henryk Pruszyński na rynek rumuński”

Celem projektu jest rozwój przedsiębiorstwa Hanbud Henryk Pruszyński poprzez dywersyfikację rynków zbytu, wzrost sprzedaży, a w efekcie maksymalizacja zysków firmy. Projekt dotyczy przygotowania do wdrożenia nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją. Cel zostanie osiągnięty poprzez przygotowanie do internacjonalizacji wybranych produktów firmy na rynku rumuńskim.

Dofinansowanie projektu z UE: 405 892,49 PLN

INTERNACJONALIZACJA

Opublikowany 14.08.2019r.

Szanowni Państwo,

Hanbud Henryk Pruszyński zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na kompleksową organizację udziału firmy w wybranych targach branżowych na terenie Rumunii. Postępowanie to realizowane jest w ramach działania 1.2. Internacjonalizacja MŚP w ramach PO Polska Wschodnia 2014-2020. W związku z powyższym proszę o zapoznanie się z zapytaniem ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego e-maila oraz złożenie oferty wraz z załącznikami (na formularzach ujętych w załącznikach do e-maila) w terminie do dnia 22 sierpnia 2019 r. do godziny 10.00.

Wyniki postępowania nr 1.POPW.2019

na zakup usługi kompleksowej organizacji udziału firmy Hanbud Henryk Pruszyński w wybranych  targach na terenie Rumunii ogłoszone w związku z realizacją projektu POPW.01.02.00-20-0010/19 Internacjonalizacja przedsiębiorstwa Hanbud Henryk Pruszyński na rynek rumuński realizowanego w ramach programu operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020 (konkurs 1.2 Internacjonalizacja MŚP).

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 14.08.2019 r. przekazane potencjalnym dostawcom i udostępnione publicznie na stronie Zamawiającego oraz na stronie www.bazakonkurencyjności.funduszeeuropejskie.gov.pl wpłynęły w terminie dwie oferty. Jako najkorzystniejsza wybrana została oferta firmy Biacomex S.A., ul. Elewatorska 11/1, 15-620 Białystok.

Załącznik nr 1 Formularz ofertowo-cenowy

 

Załącznik nr 2 Wykaz doświadczenia Oferenta

Zapytanie ofertowe – postępowanie nr 4.POPW.2020

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA w ramach postępowania nr 4.POPW.2020 na zakup gadżetów promocyjnych

 

INTERNACJONALIZACJA

Opublikowany 14.08.2019r.

Szanowni Państwo,

Hanbud Henryk Pruszyński zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na kompleksową organizację udziału firmy w wybranych targach branżowych na terenie Rumunii. Postępowanie to realizowane jest w ramach działania 1.2. Internacjonalizacja MŚP w ramach PO Polska Wschodnia 2014-2020. W związku z powyższym proszę o zapoznanie się z zapytaniem ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego e-maila oraz złożenie oferty wraz z załącznikami (na formularzach ujętych w załącznikach do e-maila) w terminie do dnia 22 sierpnia 2019 r. do godziny 10.00.

Wyniki postępowania nr 1.POPW.2019

na zakup usługi kompleksowej organizacji udziału firmy Hanbud Henryk Pruszyński w wybranych  targach na terenie Rumunii ogłoszone w związku z realizacją projektu POPW.01.02.00-20-0010/19 Internacjonalizacja przedsiębiorstwa Hanbud Henryk Pruszyński na rynek rumuński realizowanego w ramach programu operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020 (konkurs 1.2 Internacjonalizacja MŚP).

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 14.08.2019 r. przekazane potencjalnym dostawcom i udostępnione publicznie na stronie Zamawiającego oraz na stronie www.bazakonkurencyjności.funduszeeuropejskie.gov.pl wpłynęły w terminie dwie oferty. Jako najkorzystniejsza wybrana została oferta firmy Biacomex S.A., ul. Elewatorska 11/1, 15-620 Białystok.